خاصیت های انار

میوه ها

اا


کودکان خود را انار بخورانید که آنها را زود تر به حد جوانی
می رساند.انار را با پیه اش بخورید 
که معده را دباغی کرده،
حدت ذهن را زیاد می کند.

انار خون را صاف می کند و مولد اخلاط لازم در بدن است.
انارمهیا کننده دستگاه تناسلی
و گشاینده سده های بدن و ملین شکم و مدر 
بول و تقیوت کننده کبد است.

انار برای یرقان و طحال و خفقان قلب و سرفه
حاد سودمند است.

صدا را صاف و صورت را با طراوت می کند.بدن را سیراب و 
انگل معده را ازبین می برد.
کلمه «اسرع لشابهم»در این روایت کلمه جامعی
است که مهمات خواص مذکور
را عبارت مختصر بیان کرده است;زیرا زود به جوانی رسیدن
میسر نمی شود مگر اینکه خون صاف باشد،
اخلاط لازم موجود گردد،کبد
درست کار کند،بدن سیراب شود و
کلمه «یدبغ المعده»نیز 
اهمیتش کم تر از آن نیست;زیرا عمل معده و هضم
چون به واسطه دباغی شدن منظم شود
خون پاک تولید می شود.


وقتی بدن سالم و معتدل شود از همه بیماری ها
که پزشکان از آن تحذیر کرده اند ،مصون می ماند.


مطالب مرتبط...یک کلیک یک پیشرفت