مجموعه ضرب المثل های حرف«غ»


مجموعه:ضرب المثل

یک کلیک یک پیشرفت


ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، باشروع حرف غ

 

غاز میچرونه !
غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد.
غربال را جلوی كولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور كه تو منو میبینی !
غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
غلیان بكشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  … ))
غروب همه را به خانه می آورد.



بقیه در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...