فروش اسپرم مردان جذاب و باهوش ایرانی با در آمد میلیونیفروش اسپرم مردان جذاب و باهوش ایرانی با در آمد میلیونی اِسپِرم یا نر یاخته به یاخته‌های جنسی جانور نر می‌گویند که در غده‌های جنسی تولید می‌شود. اسپرم یا اسپرماتوزوآی بالغ یاختهٔ جنسی (گامت) جنس نر در بیشتر جاندارانی است که به روش جنسی بارور می‌شوند. اسپرم تک‌دسته است. اسپرم برای تحرک خود فروکتوز (نوعی قند) را که در منی وجود دارد در میتوکندری‌های خود می‌سوزاند و به انرژی تبدیل می‌کند.بقیه در ادامه مطلب...

ادامه مطلب...